top of page
Image by Toa Heftiba
Image by Product School

ועדות

ועדות אגודת הסטודנטים הינן גופים מקצועיים אשר חלקן מהוגנות בתקנון העמותה. הועדות מורכבות מסטודנטים נבחרים בהינתן ההנחיות והדרישות של כל ועדה.

 • email

ועדת משמעת

teacher.png

ועדת המשמעת דנה בתלונות משמעתיות שהוגשו על-ידי נציגי המרכז כנגד סטודנטים, בטענה להפרת תקנון המשמעת או הוראות אקדמיות שניתנו על-ידי המרצים. מטרת הדיון בוועדת המשמעת היא בירור כל מקרה לגופו, ובמידת הצורך הטלת ענישה כנגד סטודנטים אשר הפרו את התקנון המחייב. אגודת הסטודנטים מספקת לסטודנטים שירותי ייעוץ וייצוג בפני רשויות המשמעת במרכז, ועדת המשמעת וועדת הערר. תפקיד הנציג/ה מתחיל בבניית תיק הגנה והענקת ייעוץ מתאים לסטודנטים המואשמים. לאחר מכן, עליו/ה לייצג את הסטודנטים כמעין סנגור/ית ולסייע להם להשמיע את גרסתם אל מול רשויות המשמעת השונות. הייצוג כולל עבודה שוטפת מול הקובלת הראשית מטעם המרכז, רכזת הוועדה מטעם דיקן הסטודנטים, דיין המשמעת ויו"ר ועדת הערר.

ועדת ביקורת

auction.png
 • תפקידיה וסמכויותיה העיקריות של ועדת ביקורת הן:

 • הבטחת חוקיות וסדירות של פעולות האגודה

 • הערכת תוצאות ופעולותיה של האגודה

 • שמירה ופיקוח על שקיפות פעולות והחלטות האגודה

 • שמירה על זכויות כלל הסטודנטים במרכז הבינתחומי

 • הבטחת היעילות והחיסכון של האגודה​

ועדת בחירות

manual-voting.png

ועדת הבחירות אמונה על ניהול וארגון הליך הבחירות של נציגי המסלולים ושל המתמודדים לראשות אגודת הסטודנטים. המטרה המרכזית של הוועדה הינה שמירה על טוהר הבחירות תוך ניהול הליכי הבחירות בצורה ראויה, שוויונית והוגנת.

בין המשימות המרכזיות של ועדת הבחירות:

 • שינוי והתאמת נהלי ההצבעה והבחירות כך שישקפו באופן מיטבי את המצב

 • שינוי והתאמת נהלי ההצבעה והבחירות כך שישקפו באופן מיטבי את המצב הרצוי

 • שינוי והתאמת נהלי ההצבעה והבחירות כך שישקפו באופן מיטבי את המצב הרצוי

 • ניהול מערך הבחירות והנגשתו לסטודנטים במטרה להגיע לשיעורי הצבעה גבוהים

 • דיון והכרעה בעתירות בהן עולה חשש להפרת התקנונים מצד המתמודדים

 • מתן מענה מקצועי לכל סוגיה בעניין הבחירות המתקיימות באגודה

 • ועדת מכרזים

מכרזים

hand-shake.png

ועדת המכרזים אמונה על מיון ובחירת בעלי התפקידים באגודת הסטודנטים. ועדת המכרזים מתכנסת בשלהי החודשים יולי ואוגוסט ואמונה על ראיון כלל המועמדים לתפקידי האגודה ובחירת המועמדים הטובים ביותר לביצוע התפקיד. ועדת המכרזים אמונה גם על שינויים בקרב בעלי תפקידים וצורך בשינוי נושאי התפקיד.

אחראים: איתי אופטובסקי, קלי גליי, בן שעיה ויו"ר וסיו"ר האגודה

ועדת תקנון

review.png

ועדת התקנון של האגודה אחראית הצעת שינויים תקנוניים לתקנון המרכז, מעקב אחר עמידה בסעיפי התקנון ויצירת מהלכים לאכיפה מיטבית. ​ועדת התקנון משמשת הכתובת של כל סטודנט במרכז הבינתחומי: הגשת תלונות, הערות ונושאים לבדיקה הנוגעים לתקנון המרכז ואכיפתו.

תפקידיה וסמכויותיה העיקריות הן: היכרות מלאה עם התקנון והכנת הצעות לשינוי + עבודה רציפה מול נציגי מסלול בנושא אכיפה תקנונית.

חבר דריקטוריון

 • שותפות בהתווית מדיניות החברה הכלכלית ובקבלת ההחלטות

 • השתתפות פעילה בישיבות הדירקטוריון השוטפות
   

board-of-directors.png
bottom of page