top of page
Image by Toa Heftiba
Image by Jason Leung

RRIS

הרכז אחראי על מיפוי הסוגיות האקדמיות בקרב תלמידי ה-RRIS ומציע פתרונות.
רכז ה- RRIS יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם כל נציגי הכיתה והרכזים האקדמיים, על מנת לטפל בנושאים בצורה הטובה ביותר.

bottom of page