top of page
Image by Toa Heftiba
Loading Boxes in teh Truck

אופרציה

מחלקת אופרציה אחראית על ניהול ההיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים של האגודה. המחלקה מספקת מענה ושירות לכלל הגורמים באגודה, בנוגע לתכנון והוצאה לפועל של אירועים, פרויקטים ויוזמות. למעשה, המחלקה מעורבת ושותפה לכלל הפעולות והתהליכים של האגודה. המחלקה מורכבת משלושה ראשי מדורים אשר מנהלים ממשקים שוטפים מול גורמי המרכז הבינתחומי באשר לאירועים ולוגיסטיקה. בנוסף, אחראית המחלקה על קשר וממשק שוטף מול גורמים וספקים חיצוניים. 

מדור יוזמות

מדור יוזמות נועד להרחיב את מעגל העשייה בקרב סטודנטים במרכז הבינתחומי. קשת היוזמות המגיעות לידי המדור, הינה רחבה וכוללת, בין היתר: יוזמות לפרויקטים של מעורבות חברתית בקרב קהילת הסטודנטים, הקמת מועדונים, הוצאת סיורים, ארגון הרצאות וסדנאות, הפקת אירועים ועוד. המאפיין המשותף לכלל היוזמות הינו השאיפה להעשיר, לסייע ולהעצים את חיי הסטודנטים ברחבי הקמפוס ומחוצה לו. מטרת המדור היא לסייע לסטודנט להוציא את יוזמתו לאור ולממשה. זאת, תוך מתן ייעוץ והכוונה בשלבי גיבוש ועיצוב היוזמה, שימוש במעטפת הארגונית והתקציבית של אגודת הסטודנטים והפניה וקישור של הסטודנט לגורמים הרלוונטיים במרכז הבינתחומי ולכל גורם אחר, שיכול לסייע בקידום היוזמה. 

idea.png

מדור ספקים

אחראי על שימור הידע, התנהלות שוטפת אל מול ספקים חיצוניים והתאמתם לאירועים. המדור פונה ומביא לאירועי האגודה את כלל המוצרים לאירועי האגודה אשר אין ביכולת האגודה לספקם על מנת להוציא את האירועים וההתנהלות השוטפת בצורה הטובה ביותר. פניות למדור זה יתבצעו כאשר יש צורך לספק באירוע צרכים שונים אשר אינם ביכולת האגודה.

trolley.png

מדור לוגיסטיקה- ע' אופרציה

מדור זה אחראי לאספקת כלל הציוד הנדרש לאירועי המרכז והאגודה ונמצא באופן שוטף באספקת האגודה. על המדור לוודא את תקינותו, אספקתו ותיאומו של הציוד אל מול מחלקות האגודה השונות. בנוסף, המדור עוזר בתיאום האירועים אל מול גורמים חיצוניים ופנימיים. 

settings.png
bottom of page