top of page
Image by Tyler Franta

מזכ"ל

 • אחריות כוללת על הפעילות המקצועית השוטפת של האגודה כארגון וכעמותה רשומה

 • ניהול תקציבי שוטף של כל הוצאות והכנסות האגודה

 • אחד משני מורשי החתימה של האגודה

 • מעקב ובקרה אחר יישום החלטות הנהלת האגודה

 • מעקב על תכנון ויישום של תכנית העבודה השנתית

 • הובלת תהליך בניית ואישור התקציב השנתי של האגודה

 • אחריות על אכיפת תקנון האגודה ועדכונו

 • אחריות על הניהול התקין של האגודה

 • אחריות על תחום השקיפות באגודה – כתיבה ופרסום של פרוטוקולים ומסמכים

 • אחריות על ישיבות ההנהלה לרבות פרסום מצעים וכתיבת פרוטוקולים

 • אחריות, ליווי ובקרה אחר עבודת המזכירות, הייעוץ המשפטי, רואה החשבון, הנהלת החשבונות ושאר הגורמים המקצועיים באגוד

אופן הפנייה לייעוץ משפטי:

תפקידי רווחה
bottom of page