top of page
Image by Toa Heftiba
Image by Robinson Recalde

דוברות

דובר/ת האגודה אחראי על ניהול תקשורתי של כלל פעילויות האגודה, מיתוגה והנגשת פעילויותיה לסטודנטים. הדובר פועל לייצוג אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה ומתעסק בדוברות, יח"צ ושיווק. מטרתו היא לחשוף מגוון רחב של אנשים לפעילות האגודה על כלל תחומיה. תחת הדובר פועל מדור פניות סטודנטים, האחראי על מענה לפניות הסטודנטים בכל הפלטפורמות של האגודה.

פעילות הדוברות:

  • מתן מעטפת תקשורתית של כלל הפרויקטים והאירועים

  • מתן מענה לפניות עיתונאים וקשר שוטף מולם

  • מתן מענה לפניות סטודנטים בכל הפלטפורמות השונות

  • יוזמה ותמיכה בקמפיינים פנימיים

  • הנגשת האגודה לכלל הסטודנטים

  • הפעילות נעשית אל מול כלי התקשורת השונים, כתבים וגופי דוברות, ואל מול הסטודנטים בקמפוס

bottom of page